Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπηρεσιών

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών που αφορούν Α) την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των ανισοτήτων υγείας για τις κοινωνικά σημαντικές ασθένειες, Β) την συνεχιζόμενη αξιολόγηση αποτελεσμάτων στην υγέια του πληθυσμού της Κοινότητας της Πιλοτικής εφαρμογής του έργου και Γ) Προτάσεις για τις πολιτικές, προγράμματα και σχέδια δράσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των ανισοτήτων υγείας, στην περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος στο πλαίσιο του έργου “equal2health” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CP INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020» συνολικoύ προϋπολογισμού καθαρής αξίας 26.000,00 € πλέον ΦΠA. με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων.

Για το πλήρες Τέυχος της Διακήρυξης πατήστε εδώ

Περιοδικό "Καρδιολογία"
Ο νέος τόμος του Περιοδικού "Καρδιολογία" (Τόμος 13, 2010) σύντομα κοντά σας.

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Καταχώρηση