ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με δύο (2) Ιατρούς Καρδιολόγους

για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με δύο (2) Ιατρούς Καρδιολόγους στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μείωση των ανισοτήτων πρόσβασης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για τις κοινωνικά σημαντικές ασθένειες στις υποβαθμισμένες / μειονεκτικές κοινότητες στην διασυνοριακή περιοχή του Προγράμματος (Reducing access inequalities in primary healthcare for socially significant diseases at CB Area’s deprived communities)» και ακρώνυμο «equal2health» που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας CP INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020.

Για το πλήρες Τεύχος της Πρόσκλησης πατήστε εδώ